Trang chủ Liên hệ Facebook API
Chưa đăng nhập (0)

Token

Để lấy API Key bạn cần Đăng nhập và truy cập Hồ sơ cá nhân.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ có 1 API Key duy nhất và không thể thay đổi. Vui lòng không chia sẻ API Key của mình với người khác.

Lấy số lượng tài khoản có thể kiểm tra mỗi lần.

URL:/api/emails/count

Method:POST

Content Type:application/x-www-form-urlencoded

Params:

Key Type Required Method Description
api_key String True POST API Key của bạn.

Example:

{
  "api_key": "your_api_key"
}

Response:

Key Type Required Description
status Boolean True Trả về true nếu thành công. Trả về false nếu xảy ra lỗi.
message String True Nội dung thông báo.
data Object True Dữ liệu trả về.
data.count Int False Số lượng email tối đa có thể check mỗi lần.

Example:

{
  "status": true,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
  "data": {
    "count": 3
  }
}

{
  "status": false,
  "message": "Không tìm thấy email kiểm tra",
  "data": []
}

Lấy thông tin tài khoản

URL:http://jacheckmail.xyz:8008/info

Method:POST

Content Type:application/x-www-form-urlencoded

Params:

Key Type Required Method Description
api_key String True POST API Key của bạn.

Example:

{
  "api_key": "your_api_key",
}

Response:

Key Value Required Description
status Boolean True Trả về true nếu thành công. Trả về false nếu xảy ra lỗi.
message String True Nội dung thông báo.
data Object True Dữ liệu trả về.
data.email String True Email của tài khoản
data.count String True Số lượng check còn lại.
data.expired_at Integer True Hạn sử dụng lượt check.

Example:

{
  "data": [],
  "message": "API_KEY không hợp lệ",
  "status": false
}

{
  "data": {
    "count": 999999999,
    "email": "example@gmail.com",
    "expired_at": "2023-01-01 12:12:12"
  },
  "message": "Lấy thông tin thành công",
  "status": true
}

Kiểm tra email

URL:http://jacheckmail.xyz:8008/check

Method:POST

Content Type:application/x-www-form-urlencoded

Params:

Key Type Required Method Description
api_key String True POST API Key của bạn.
emails Array True POST

Mảng chứa các email cần kiểm tra.

Trong đó:

email: Email cần kiểm tra.

index: Số thứ tự của email.

Example:

{
  "api_key": "your_api_key",
  "emails": [
      {
        "email": "example@gmail.com",
        "index": 1
      },
      {
        "email": "example2@gmail.com",
        "index": 2
      },
      {
        "email": "example3@gmail.com",
        "index": 3
      }
    ]
}

Response:

Key Value Required Description
status Boolean True Trả về true nếu thành công. Trả về false nếu xảy ra lỗi.
message String True Nội dung thông báo.
data Object True Dữ liệu trả về.
data.email String True Email được kiểm tra.
data.status String True Trạng thái email: live, die, verify_phone, not_exist, wrong_format, error.
data.index Integer True Vị trí của email.

Example:

{
  "status": false,
  "message": "Email không hợp lệ: example@gmail.com",
  "data": []
}

{
  "status": true,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
  "data": [
    {
      "email": "example@gmail.com",
      "status": "live",
      "index": 1
    },
    {
      "email": "example2@gmail.com",
      "status": "die",
      "index": 2
    },
    {
      "email": "example3@gmail.com",
      "status": "verify_phone",
      "index": 3
    },
    {
      "email": "example4@gmail.com",
      "status": "not_exist",
      "index": 4
    }
  ]
}